Strategie

Barten Vastgoed Strategie

Zij adviseert directies, managers en particulieren over vastgoedstrategie en projectontwikkeling en begeleidt hen bij complexe besluitvormingsprocessen. Met een objectieve instelling onderzoekt zij de problematiek, analyseert en benoemt deze. Bij de advisering over strategieontwikkeling staat (her)formulering van missie/doelstelling en stappenplan centraal. Bij de projectontwikkeling ligt de nadruk meer op de korte en middellange termijn. Het strategisch plan wordt vertaald in concrete, operationele (deel)plannen, met een duidelijke financiële paragraaf.

In een "quick scan" beoordeling wordt globaal en doelgericht de kernproblematiek van de (ontwikkelings)plannen vastgesteld. In aansluiting hierop worden op hoofdlijnen de te nemen maatregelen aangegeven. Een scan kan uitmonden in een concrete waardebepaling. Bij een doorlichting gaat het om een diepgaander beoordeling en evaluatie van de planvorming met betrekking tot bestaand of nieuw te verwerven vastgoed. Na doorlichting volgt het opstellen van een vastgoed(business)plan of herstructureringsplan.

Specialismen

  • "Quick scan" projectvoorstel beoordeling
  • Klankbord voor directies en raad van commissarissen
  • Formuleren beleid vastgoedontwikkeling
Barten Vastgoed